ส่วนสำคัญของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานด้าน สถาปัตยกรรม , วิศวกรรม , ระบบการจัดการภายในอาคาร "BIM"
ปัจจุบัน กรีน บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ ใช้ระบบ ERP MAMGO สำหรับบริหารงานก่อสร้างเพื่อใช้ในการควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ
ปัจจุบันเราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในเรื่องของ การคัดสรรวัสดุ, วิธีการก่อสร้าง, การบริหารจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม